3 Yếu Tố Phân Tích Môi Trường Marketing Bạn Cần Biết

Về môi trường marketing được dựa trên môi trường tiếp thị bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Đối với môi trường bên trong được xem là có thể kiểm soát một cách dễ dàng, nhưng đối với môi trường…

Xem thêm